PRIVACYVERKLARING WEBSITE – versie 22.05.2021

 

Intenzie, gevestigd te 3111 NW Schiedam aan Land van Belofte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.intenzie.com en tel.  06-30088667.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intenzie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- naam, voornaam

- telefoonnummer

- woonplaats

- emailadres

- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@intenzie.com , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intenzie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- beantwoording van uw vraagstelling

- om in communicatie te kunnen treden wanneer nodig blijkt (voor uitvoering opdracht of opmaak facturatie)

- om de gevraagde dienstverlening te kunnen aanbieden

- om nieuwsbrieven te kunnen sturen omtrent onze huidige of nieuwe dienstverlening en/of producten

- om u op de hoogte te kunnen brengen van nieuwe producten

- publiciteit te maken voor onze producten, dienstverlening op onze website of sociale media (facebook of instagram of andere moderne kanalen)

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Intenzie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Intenzie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intenzie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@intenzie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intenzie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@intenzie.com.

Locatie

Pieter van Aschstraat 1 
3043 RG Rotterdam

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo, met Lydia hier,
Laat mij gerust weten hoe ik je kan helpen