Algemene voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met Intenzie, Kamer van Koophandel nummer KVK 69427372 te Rotterdam.
 1. Bedrijfsomschrijving
  Intenzie is een zelfstandige eenmans-praktijk voor  individuele en gezamenlijke relatietherapie, coaching en workshops.

Definities

 1. Behandelaar
  Intenzie
 2. Cliënt
  Een natuurlijk persoon (en bij minderjarigheid de ouder(s) met ouderlijk gezag of wettelijke vertegenwoordiging). Bij een gezin of paar zijn alle leden (behoudens minderjarigen) verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van de overeenkomst.
 3. Overeenkomst
  Een digitaal dan wel schriftelijk vastgelegd contract tussen cliënt en behandelaar of de offerte na (digitale) acceptatie daarvan. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het de overeenkomst van een consult.
 4. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten door Intenzie.nl aangeboden of gesloten, inclusief maar niet uitsluitend, mondelinge overeenkomsten, overeenkomsten per email of sms en schriftelijke overeenkomsten.
  Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
  Alleen schriftelijk bevestigde afspraken door deelnemers met medewerkers van Intenzie.nl gemaakt, binden Intenzie.nl. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
 1. Totstandkoming overeenkomst
  Alle diensten van Intenzie.nl zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten komen tot stand wanneer Intenzie.nl de afspraak van de deelnemer voor de behandeling telefonisch, per sms, WhatsApp of per email heeft bevestigd.
 2. Duur en beëindiging van de overeenkomst
  De overeenkomst wordt aangegaan per behandeling en eindigt dan van rechtswege. Intenzie.nl kan de overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen bij zwaarwegende redenen zoals wanneer de deelnemer niet aan zijn inspanningsverplichtingen voldoet of klachten heeft die niet door Intenzie.nl behandeld kunnen worden.
 3. Prijzen
  Alle prijzen gelden per cliënt en zijn inclusief BTW. Inbegrepen is het gebruik van de therapieruimte en de kosten voor de behandeling
 4. Betalingsvoorwaarden
  Betalingen dienen door cliënt contant of middels overboeking per bankoverschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur te geschieden, tenzij vooraf anders overeengekomen.

  Bij niet tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim. behandelaar stuurt de cliënt dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Daarmee is cliënt vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien behandelaar de vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

  Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van behandelaar binnen vijf dagen na factuurdatum aan behandelaar schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken.

 5.  Annuleren
  a. Behandelaar behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (waaronder: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de Behandelaar, die de Behandelaar niet kon voorzien), waardoor Behandelaar zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
  Annuleren tot 24 uur voor aanvang van de behandeling is kosteloos, bij annuleren na deze verstreken tijd is de cliënt een bedrag verschuldigd van EURO 50,- . Bij annuleren op dezelfde dag van de behandeling of bij niet komen opdagen is  100% van de vergoeding voor de sessie verschuldigd.  Hierbij gaan we uit van een minimale sessieduur van 1 uur.
 6. Aansprakelijkheid
  Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Intenzie.nl niet aansprakelijk voor enige schade inclusief gevolgschade die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van Intenie.nl of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.
  In het geval dat Intenzie.nl door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Intenzie.nl naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Eventuele klachten of schade moeten zo spoedig mogelijk doch binnen 8 respectievelijk 30 dagen na het ontstaan of bekend worden, schriftelijk bij Intenzie.nl worden gemeld bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling wordt genomen, resp. de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.
  In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen op grond van eventuele schade na verloop van één jaar.
 7. Geheimhouding en persoonsgegevens
  a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle gesprekken worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de behandelaar als de cliënt. Echter, als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de behandelaar om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden.
  b. Op alle communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de behandelaar en de cliënt degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen zich ervan bewust te zijn dat een digitale media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
 1. Eigendomsbehoud
  Alle door Behandelaar geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz.., blijven het (intellectueel) eigendom van Behandelaar, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Behandelaar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 1. Aantekeningen en (bijzondere) persoonsgegeven.
  Cliënt is zich ervan bewust dat Behandelaar bijzondere en algemene persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van cliënt nodig heeft om de opdracht deskundig te kunnen uitvoeren. behandelaar maakt aantekeningen op papier (en digitaal) van hetgeen tijdens de therapiesessies ter sprake komt, aangevuld met eigen aantekeningen en slaat deze gegevens indien nodig op, zolang de therapiesessies voortduren tot twee jaar na de laatste therapiesessie. Cliënt geeft behandelaar door het accepteren van de offerte of het aangaan van een overeenkomst hier uitdrukkelijk toestemming voor. Cliënt geeft tevens toestemming aan behandelaar om aantekeningen te vernietigen na het laatste (geplande) gesprek tussen partijen. Het privacy statement van behandelaar is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. Het privacy statement is op te vragen via:  en te vinden op deze website. Informatie naar derden is alleen mogelijk met Cliënt ’s toestemming.
 2. Wijziging van de voorwaarden
  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Bij een verlenging zijn de dan geldende voorwaarden van toepassing.
 1. Toepasselijk recht
  Op de door behandelaar gedane offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Laatste versie: Juni 2021.

Locatie

Pieter van Aschstraat 1 
3043 RG Rotterdam

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo, met Lydia hier,
Laat mij gerust weten hoe ik je kan helpen